Đáp án & Đề thi thử Chuyên Quốc Học Huế Môn Hóa Học Thi tốt nghiệp THPT

Đáp án & Đề thi thử Chuyên Quốc Học Huế Môn Hóa Học Thi tốt nghiệp THPT tổng hợp toàn bộ các kiến thức từ hòa vô cơ lẫn hưu cơ với bộ này được gọi là bám sát kiến thức mà bộ quy định. Ngoài ra các thầy cô cũng có thể tham khảo từ bộ đề Hóa Học này và tổng hợp lại để làm vốn kinh nghiệm ra đề cho các em.

Câu 1: Tiến hành các thí nghiệm sau với dung dịch X chứa lòng trắng trứng:

- Thí nghiệm 1: Đun sôi dung dịch X.

- Thí nghiệm 2: Cho dung dịch HCl vào dung dịch X, đun nóng.

- Thí nghiệm 3: Cho dung dịch CuSO4 vào dung dịch X, sau đó nhỏ vài giọt dung dịch NaOH vào.

- Thí nghiệm 4: Cho dung dịch NaOH vào dung dịch X, đun nóng.

- Thí nghiệm 5: Cho dung dịch AgNO3 trong NH3 vào dung dịch X, đun nóng.

Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng hóa học là

A. 3                                  B. 5                                  C. 2                                  D. 4

Câu 2: Dãy polime đều thuộc loại poliamit là

A. Tơ nilon-6,6, tơ capron, tơ nitron.                      B. Tơ visco, tơ nilon-6; tơ nitron.

C. Tơ enang, tơ capron, tơ visco.                            D. Tơ capron, tơ nilon-6,6, tơ tằm.

Câu 3: Chất hữu cơ X (C4H6O2) đơn chức, mạch hở, tham gia phản ứng thủy phân tạo ra sản phẩm có phản ứng tráng bạc. Số đồng phân cấu tạo X thỏa mãn là

A. 3                                  B. 5                                  C. 2                                  D. 4

Câu 4: Nhỏ dung dịch xút dư vào dung dịch gồm glyxin, amoni clorua, metylamoni clorua. Sau đó, đun nhẹ dung dịch sau phản ứng. Số chất khí và số chất muối tạo thành là

A. 2 khí và 1 muối           B. 2 khí và 2 muối           C. 1 khí và 1 muối           D. 1 khí và 2 muối

Câu 5: Cho hỗn hợp rắn gồm Mg, MgCO3 vào dung dịch HNO3 dư thu được một chất khí duy nhất và dung dịch X. Nhỏ dung dịch NaOH dư vào dung dịch X thu được kết tủa và khí thoát ra. Sản phẩm khử HNO3 là

Đáp án & Đề thi thử Chuyên Quốc Học Huế Môn Hóa Học Thi tốt nghiệp THPT

Cao đẳng Y dược TPHCM tổng hợp.

Hỗ trợ trực tuyến 24/07

096.153.9898

093.156.9898

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN TUYỂN SINH

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Thông tin cá nhân
===

Trình độ hiện tại
===

Thông tin xét tuyển
===

Tuyển sinh 2018